VietNamese

English

Chinese

 Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa

  • Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa qua mạng điều hành sản xuất điện lực

    Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa qua mạng điều hành sản xuất điện lực

    Các thông tin ghi âm như: dịch vụ khách hàng, xử lý sự cố, điều hành lưới điện,… từ các Điện lực sẽ được ghi âm và được chương trình tự động xử lý và truyền về Công ty liên tục thông qua mạng điều hành sản xuất điện lực. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên server Công ty và có thể truy xuất bất cứ lúc nào khi cần thiết.

    Xem tiếp