VietNamese

English

Chinese

 Hệ thống Hội nghị truyền hình đa cấp

  • Hệ thống hội nghị truyền hình đa cấp

    Hệ thống hội nghị truyền hình đa cấp

    Hệ thống hội nghị truyền hình đa cấp do Công ty VTTN thiết kế với chi phí đầu tư thấp, có bản quyền sử dụng vĩnh viễn, có khả năng kết nối với các hệ thống hội nghị truyền hình của các hãng khác như Polycom, Xorcom,... giúp mở rộng phạm vi họp nhiều cấp đồng thời.

    Xem tiếp